Italy Serie A PredictionsTipsHome% - Draw% - Away%Hcap>2.5MoreVotes
26-Nov Atalanta Benevento 2 1
49% 34% 17%
+0.75 0% +votes
26-Nov Bologna Sampdoria 4 0
38% 31% 31%
+0.25 0% +votes
26-Nov Cagliari Inter 0 1
20% 29% 51%
-0.25 0% +votes
26-Nov Chievo SPAL 0 1
15% 29% 56%
-0.5 0% +votes
26-Nov Genoa Roma 0 1
14% 24% 62%
-0.5 0% +votes
26-Nov Juventus Crotone 2 0
87% 11% 2%
+2 0% +votes
26-Nov Lazio Fiorentina 1 0
49% 29% 22%
+0.75 0% +votes
26-Nov Milan Torino 1 0
62% 25% 13%
+1 0% +votes
26-Nov Sassuolo Verona 1 0
41% 25% 34%
+0.25 0% +votes
26-Nov Udinese Napoli 0 1
18% 19% 63%
-0.5 0% +votes
Italy Serie A ResultsTipsHome% - Draw% - Away%HcapRes.
26-Aug Genoa Juventus 1 0 wrong
35% 34% 31%
+0.25 2 4
26-Aug Roma Inter 1 0 wrong
52% 29% 19%
+0.75 1 3
27-Aug Chievo Lazio 0 1 partial
18% 30% 52%
-0.25 1 2
27-Aug Crotone Verona 0 1 wrong
29% 29% 42%
0 0 0
27-Aug Fiorentina Sampdoria 2 0 wrong
65% 23% 11%
+1.25 1 2
27-Aug Milan Cagliari 2 1 correct
70% 22% 8%
+1.25 2 1
27-Aug Napoli Atalanta 1 0 partial
85% 14% 1%
+1.75 3 1
27-Aug SPAL Udinese 1 0 partial
68% 25% 7%
+1.25 3 2
27-Aug Torino Sassuolo 0 2 wrong
13% 20% 67%
-1 3 0
9-Sep Juventus Chievo 2 0 partial
85% 14% 1%
+2 3 0
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
012.0%5.3%2.0%0.0%0.0%
110.0%16.7%4.7%0.7%0.7%
26.7%10.7%5.3%2.7%0.0%
32.7%4.0%2.7%0.0%0.7%
48.7%2.0%0.7%1.3%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
9%5%11%25%34%13%3%1%0%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = +0.75
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
010.7%10.0%4.7%2.7%0.7%
19.3%14.0%6.0%2.0%0.7%
26.7%6.0%5.3%2.7%1.3%
30.7%1.3%1.3%1.3%0.0%
411.3%0.7%0.7%0.0%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
11%1%9%17%31%19%8%3%1%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = +0.36
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
010.0%12.7%10.0%6.7%0.7%
14.7%12.0%8.7%3.3%1.3%
20.7%3.3%5.3%5.3%1.3%
30.0%1.3%1.3%1.3%1.3%
48.0%0.0%0.0%0.0%0.7%

HomeAway
HHHHXAAAA
8%0%2%9%29%28%15%8%1%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = -0.39
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
07.3%14.0%9.3%6.7%1.3%
13.3%12.7%10.0%8.7%3.3%
21.3%3.3%8.0%2.0%0.7%
30.0%3.3%1.3%0.7%0.0%
42.0%0.0%0.0%0.7%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
2%0%5%9%29%26%19%10%1%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = -0.73
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
05.3%15.3%10.7%8.0%2.0%
13.3%12.7%11.3%8.0%4.0%
22.0%2.7%6.0%2.0%0.7%
30.0%2.0%0.7%0.0%0.0%
42.7%0.0%0.0%0.7%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
3%0%4%7%24%29%19%12%2%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = -0.85
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
01.6%0.8%0.0%0.0%0.0%
19.4%6.3%0.8%0.0%0.0%
216.5%8.7%3.1%0.0%0.0%
315.0%8.7%0.8%0.0%0.0%
416.5%7.1%3.1%1.6%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
17%22%28%20%11%2%0%0%0%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = +2.08
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
010.0%5.3%4.0%0.7%1.3%
110.0%12.0%6.0%1.3%0.0%
27.3%8.7%6.0%3.3%0.0%
32.7%4.7%4.0%0.7%0.0%
49.3%0.7%1.3%0.7%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
9%3%13%23%29%15%5%1%1%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = +0.65
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
08.7%4.0%2.0%0.0%0.0%
116.0%10.0%2.0%2.7%0.0%
28.0%12.7%5.3%1.3%0.0%
32.7%5.3%2.0%1.3%0.7%
412.7%0.7%0.0%2.0%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
13%3%13%33%25%8%5%0%0%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = +1.03
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
04.7%4.7%9.3%2.0%0.7%
110.7%14.0%10.7%2.0%2.0%
29.3%4.0%6.0%0.7%1.3%
31.3%2.7%0.7%0.7%0.7%
410.7%0.7%0.7%0.0%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
11%2%13%15%25%17%13%4%1%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = +0.33
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
04.0%12.0%11.3%6.7%4.0%
14.7%10.0%8.0%10.0%6.0%
20.0%3.3%3.3%2.0%2.7%
30.7%1.3%0.0%1.3%0.7%
46.0%0.0%0.7%1.3%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
6%1%2%9%19%23%24%13%4%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = -0.85

League Table

Total
PoTeam NamePlWDLGFGAPt
1Juventus 33001029
2Inter 2200616
3Napoli 2200626
4Milan 2200516
5Sampdoria (-1) 2200425
6Torino 2110414
7SPAL 2110324
8Lazio 2110214
9Bologna 2110214
10Roma 2101233
11Chievo 3102363
12Genoa 2011241
13Verona 2011131
14Crotone 2011031
15Sassuolo 2011031
16Udinese 2002350
17Benevento 2002130
18Cagliari 2002150
19Fiorentina 2002150
20Atalanta (-2) 200214-2

Win/Draw/Lose Sequences

TeamWin - Draw - Lose
Atalanta
LLWLLWWXWWWWWWLLXWWLWXWWWWXLWWXXWXXXWWLL
Benevento
LL
Bologna
WLWLWXLXXXLLWLLXWLWXLLLXLWWLLXLWLLLXW
Cagliari
LXLWLWWWLLWLLWXLLWLWLXLLXWLLXWLWLWLWLWLL
Chievo
WLXWWLWLXXLLWLXWWLLLLWXWLWLWLLLLLWXXLLWLL
Crotone
LLLXLLLLLXWLLXLLLXWLLLLXLLWWXWXWLWLX
Empoli
LLWXLLLXXLXWLLLXWLWXWLXLLLLLLLXWWLWLLL
Fiorentina
LWWXXLXWXWXWLWWLXWWXLWLXXWWWXLWLXWLXLL
Genoa
WWLXXWXLWLXLWXLLLLLXXLLLXWLLLLXLLWLWLXL
Inter
LXWWWXLLLWLWXWLWWWWWWWLWWLWWXLLXLLLLWWWW
Juventus
WWWLWWWWLWWWWLWWWWLWWWWWWXWWXWWWXXLWWWWW
Lazio
WLXWLWWXXWWXWWLWWLWWLLWXWWWWXWLXWWWLLLXW
Milan
WLLWWXWWWLWWXWWLXWXLLLXWWWLWXWXLXLXWLWW
Napoli
XWWWXWLLWWLXWXWWWXWWWXWWWLWWWXWWXWWWWWWW
Palermo
LXLXWLXLLLLLLLLLWXLLLXWLLXLLLLLXLWXWLW
Pescara
XWLLXXLXLLLLLLXLXLLLLLWLLLLXXLLLWX
Roma
WXWLWLWWWWXWLWWWLWWWWLWWWWLWWWWXWLWWWWWL
SPAL
XW
Sampdoria
WWLLLLXXWLWXWXWLLXLXLWWWXXWWLWXLLXLXXLWW
Sassuolo
WLLWLWLWXLLLLXWLLLXWWLWLWLXLLLXWXWXWWLXL
Torino
LWLXXWWWXLXWWWLLLWXXLXXWLXWLXXWXWXXLLWXW
Udinese
LWWLXLLLWWXXLLWWWXLLLWXLLLXWWXWLWLXLXLLL
Verona
LX